Series các tiểu phẩm hài qua nhằm tuyền truyền các vấn đề thường gắp ở mặt giúp người xem có thêm hiểu biết và phòng ngừa mù lòa tại các nước đang phát triển- cộng tác thực hiện bới Quỹ Fred Hollows